iklan

POLÍTIKA

Luta kontra korrupsaun ne’e ukun-na’in sira tenke onestu

Luta kontra korrupsaun ne’e ukun-na’in sira tenke onestu

Deputada hosi bankada Partidu Demokrátiku (PD), Maria Teresa Gusmão. Imajen Tatoli/Nelson de Sousa.

DILI, 07 dezembru 2023 (TATOLI)—Vise Bankada PD iha Parlamentu Nasionál (PN), Deputada Teresa Gusmão, hateten luta kontra korrupsaun ne’e ukun-na’in sira presiza iha dever morál no tenke onestu bainhira kaer ukun.

Korrupsaun ne’e la’ós ona haree luta de’it ba korrupsaun maibé korrupsaun ne’e haree ba hanesan kontra umanidade, no ida-ne’e sa’e level katak direitu ema-nian atu hetan justisa iha ema ida-idak nia moris.

“Ukun-na’in sira, Governu, Parlamentu Nasionál, iha dever morál atu onestu ba ninia aan rasik bainhira kaer ukun. Maibé, onestu liuliu ba rikusoin povu nian atu bele aselera dezemvolvimentu, nune’e povu hotu sente satisfas ba rikusoin no dezemvolvimentu iha rai ida-ne’e,” Vise bankada PD ne’e hateten ba Agência Tatoli relasiona ho komemorasaun loron mundiál konta korupsaun iha mundu ne’ebé sei selabra iha kada 09 dezembru ne’e, iha uma fukun PN, kuarta ne’e.

Ba korrupsaun ne’e krime no obstákulu boot ida, la’ós de’it iha Timor-Leste maibé mundu tomak enfrenta kona-ba korrupsaun, nune’e mundu tomak mós luta makaas atu bele kombate korrupsaun iha mundu.

Hosi parte povu no sosiedade tomak iha rai hotu-hotu liuliu ba grupu sira-ne’ebé afeta impaktu hosi korrupsaun ezije makaas, atu estabelese ho seriu kona-ba korrupsaun ne’ebé konsidera hanesan krime boot hasoru ema nia moris.

Tanba, tuir nia, iha nasaun dezemvolvidu no nasaun sira iha Aziátiku no Áfrika, luta atu kombate korrupsaun ne’e seidauk konsege to’o ninia baze tanba ukun-na’in sira mai ho ninia pensamentu no espíritu la hanesan.

Iha Timor-Leste, to’o ohin loron povu sei hakilar nafatin kona-ba injustisa sosiál ba sira-nia moris, tanba seidauk to’o iha satisfasaun ba moris ekonómia, oportunidade ba edukasaun no serbisu ba buat hotu-hotu.

Ida-ne’e hatudu katak indikasaun korrupsaun no la’ós de’it indikasaun korrupsaun ba osan maibé korrupsaun ba oportunidade, korrupsaun ba ema nia direitu, tanba ne’e mak ema protesta beieik pobreza iha Timor-Leste sei makaas.

“Solusaun mak ne’e, ukun-na’in tenke onestu atu jere povu nia rikusoin. Tenke kria ona kampu serbisu. Tanba korrupsaun ne’e la’ós de’it osan maibé ita foti hadau hotu oportunidade, familiarizmu, partidarizmu, ida ne’e tama ona iha kestaun korrupsaun ne’ebé foti hadau ema hotu nia prioridade ba de’it ita-nia aan. Ida-ne’e mak ita tenke kombate iha ita-nia lideransa kai ta kaer ukun,” nia hateten.

Maibé tansá mak Parlamentu Nasionál to’o agora seidauk iha konsesu halo eleisaun ba komisáriu Komisaun Anti-korrupsaun (CAC, siglá portugés), nia hatán, Parlamentu Nasionál haree ba tempu badak loos tanba agora sei tama iha diskusaun proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2024, bainhira ramata mak sei haree fali urjente hodi iha konsensu entre membru PN atu deside.

Nasaun ida estabelese instituisaun CAC ida-ne’e tenke halo, maibé parese seidauk to’o iha konsesu kandidatu ida-ne’ebé atu asume responsabilidade serbisu boot ida-ne’e, depois bainhira sei halo negosiasaun husi Deputadu sira.

“Pendente uituoan kona-ba buka konsensu la’ós atu impede promove luta korrupsaun, tanba konsesu nune’e sé mak ba tuur iha pozisaun ne’e reprezenta hotu-hotu atu bele lidera instituisaun CAC,” nia dehan.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór        : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!