iklan

EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Projetu UNP iha Oe-eleu hahú hikas konstrusaun

Projetu UNP iha Oe-eleu hahú hikas konstrusaun

Kondisaun atuál projetu Uma Naroman ba Povu (UNP) faze daruak tinan 2022 iha suku Oeleu, postu administrativu Bobonaro, munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 23 abríl 2024 (TATOLI)-Hafoin paradu iha fulan marsu tinan 2023 liubá, daudaun ne’e projetu Uma Naroman ba Povu (UNP) faze daruak iha suku Oe-eleu, postu administrativu Bobonaro, munisípiu Bobonaro hahú hikas konstrusaun.

Uma Unidade sia iha suku ne’e balu nia progresu fíziku to’o ona faze taka kakuluk ho foru uma-laran no balu foin prepara atu taka kalen.

Notísia relevante: PNDS Bobonaro koloka ona pesoál tékniku monitoriza projetu UNP

“Foin lalais ne’e ha’u triste haree uma ne’e la hotu hela de’it, mas agora kontente tanba ema komesa servisu fali ona, kalen taka hotu sira book tan uma laran ho dapur, lakleur tan hotu ona,” benefisiária Agrefina Vicente, informa ba Tatoli,iha Oeleu, tersa ne’e.

Nia husu ekipa tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu suku (PNDS) atu kontrola ativamente nune’e obra refere bele finaliza iha tempu badak.

Nia mos husu ba kompañia fornesedor sira atu mobiliza lalais materiál lokál no fabrikadu, tanba daudaun ne’e kondisaun klima di’ak hela.

“La udan hanesan mak book lalais ona, tanba ami-nia uma tuan ne’e mós ladún di’ak. Ida-ne’e di’ak ona ami hela mos senti kontenti, udan ho anin mai mos ami la ta’uk ona,” nia katak.

Enkuantu uma unidade sia ne’e tolu implementa iha aldeia Oe-eleu Taz no Unidade neen iha aldeia Mologen no Uma hirak ne’e konstrui ho montante orsamentu rihun $17-resin.

Notísia relevante: Xefe suku Oeleu-Lourba preukupa projetu PNDS atraza

Jornalista: Sérgio da Cruz
Editór: Agapito dos Santos

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!