iklan

ELEISAUN, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

STAE Viqueque identifika sentru votasaun 18 la asesu eletrisidade

STAE Viqueque identifika sentru votasaun 18 la asesu eletrisidade

Diretór STAE Viqueque, Humberto Fernandes. Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 05 maiu 2023 (TATOLI)—Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) munisípiu Viqueque identifika sentru votasaun sira ne’ebé prepara ba Eleisaun Parlamentár 2023 hamutuk 18 maka la asesu ahi eletrisidade, hosi sentru votasaun estabelesidu 112 no estasaun votu 135.

“Ami prepara hela petromas hodi uza iha fatin sentru votasaun sira, enkuantu iha fatin balun ami aluga jeradór hodi uza ba tempu kalan hodi hein materiál sensitivu no naun sensitivu sira. Ida-ne’e maka alternativu ne’ebé ami prepara ba sentru votasaun sira-ne’ebé la asesu eletrisidade,” Diretór STAE Viqueque, Humberto Fernandes, hateten iha ninia knaar fatin, Beloi, sesta ne’e.

Notísia relevante : Ofisiál supervizaun eleitorál na’in-110 sei destaka iha sentru votasaun Viqueque

Nune’e, órgaun eleitorál ne’e sei halo koordenasaun ho brigadista no autoridade lokál sira hodi prepara tan jeradór atu nune’e materiál bele to’o iha sentru votasaun hodi bele uza.

“Votasaun ne’e sei la to’o kalan tanba tuku tolu lorokraik ne’e vota hotu ona no prepara ba kontajen tuku neen ba tuku hitu ne’e distribui fali mai munisípiu,” nia akresenta.

Maski sentru votasaun la asesu eletrisidade maibé parte STAE kontinua esforsu hodi buka alternativu.

Fatin ne’ebé la asesu eletrisidade mak hanesan postu Lacluta sentru votasaun haat, Viqueque Villa sentru votasaun rua iha área Uetali no Bubur Laran, Uatulari hitu no Ossu lima, enkuantu postu Uatucarbau fatin sentru votasaun sira asesu hotu eletrisidade.

Jornalista     : Vitorino Lopes da Costa

Editora          : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!