iklan

BOBONARO, MUNISÍPIU, SEGURANSA

Portugál vs Gana, PNTL la autoriza adeptu halo karavana

Portugál vs Gana, PNTL la autoriza adeptu halo karavana

Negosiante Bandeira, hala'o hela negosiu ba bandéira nasaun sira ne'ebé maka tuir kompetisaun kopa mundiál 2022 iha Qatar, iha estrada ibun Palasiu Governu, segunda (21/11). Imajen Tatoli/Francisco Sony

BOBONARO, 24 Novembru 2022 (TATOLI) – Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Munisípiu Bobonaro, la autoriza adeptu Kopa Mundiál atu hala’o karavana iha kapitál Maliana tanba atividade karavana ne’e hamosu de’it engrafamentu.

Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste Munisípiu Bobonaro, Superintendente Antoninho Mauluta, orienta ona membru Task Force no Seksaun Tránzitu, atu hapara kualkér adeptu Kopa Mundiál tinan 2022 ne’ebé hakarak hala’o Karavana iha fatin públiku.

Notísia relevante: SEJD husu joven sira akompaña Kopa Mundiál ho disiplina

“Ha’u hanoin kona-bá atu hala’o pawai ka Karavana ita sei la autoriza, sé mak hala’o entaunTas Forse no tránzitu kaptura, no mós motorizada sira uza ne’e ita sei halo apreensaun hotu,” nia informa ba jornalista sira, iha kampu futeból Maliana, kinta ne’e.

Autoridade seguransa mós bandu komunidade sira atu tiru paisaun hodi halo disturbiu iha tempu kalan nune’e labele impede fali ema seluk ne’ebé deskansa.

Tuir oráriu Kopa Mundiál ne’ebé realiza iha nasaun Qatar, 24 novembru  jogu dahuluk Suiça kontra Cameron, jogu daruak  Uruguay Kontra Korea Súl no jogu datoluk Portugál kontra Gana.

“Ita sei halo operasaun kona-bá ida-ne’e, bainhira ita hetan sé nia oan mak tiru karik, ita sei ba ko’alia ho inan-aman lori mai komandu hodi tuir prosesu,” nia hateten.

Komandante PNTL Munisípiu Bobonaro ne’e mós enkoraja komunidade sira atu asiste Kopa Mundiál ho disiplina no mantein nafatin pás no establidade.

“Ha’u husu ba alin joven sira bainhira kalan ba asiste karik ba nonok, to’o remata mós fila nonok, labele ba hafuhu malu fali,” nia apela.

Notísia relevante: PNTL Bobonaro sei kontrorla fogete iha loja no merkadu

Jornalista   : Sérgio da Cruz

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!